செவ்வாய், 17 செப்டம்பர், 2013

வசிய விபூதி செய்முறை

       கையாந்தகரை, நத்தைச்சூரி, குப்பைமேனி, சிறுசெருப்படி, கீழ்காய்நெல்லி, சீதேவி செங்கழுநீர், பரட்டை, வெள்ளருகு ஆகிய ஒன்பதும் சமூலம் பிடுங்கி கண்டங் கண்டமாய் நறுக்கி பசுவின் யீனாக்கிடாரி சாணம் கங்கிலே  விழுகும்  முன்னே யேந்தி யதில் ரோகித்து பிடமிட்டு நீராக்கி கொஞ்சம் கோரோசனை, புனுகு சேர்த்து வடிகொண்டு சுத்தமாய் வைத்துக்கொள்ளவும். இதற்கு மோகினி மந்திரம் உருவேற்றிக் கொள்ளவும். இதை நெற்றியில் வைத்துக் கொள்ள வசியமாம்.

சுவாதி நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்

                                 சுவாதி  நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்               சுவாதி நட்சத்திரத்தில்  தெளிந்த அறிவுள்ளவர்க...