ஞாயிறு, 6 ஜூலை, 2014

ஸ்ரீ ராஜமாதங்கி .

ஸ்ரீ ராஜா மாதங்கி 

சித்தி பலன்- முதன்மை இடம்உலக வசீகரணம்சாஸ்த்ர ஞானம்செல்வம்புகழ்மோக்ஷம் அடைதல்.


மூல மந்திரம் :

ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஐம் ஸெள: ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம் ஹ
ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம் ஸகல ஹ்ரீம் ஸெள: ஐம் க்லீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம்

காயத்ரீ மந்திரம் :

ஓம் க்ரீம் காமேச்சவரீம் ச வித்மஹே
வாகீச்வரீம்ச் ச தீமஹி
தந்நோ க்லின்னா ப்ரசோதயாத்

சுவாதி நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்

                                 சுவாதி  நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்               சுவாதி நட்சத்திரத்தில்  தெளிந்த அறிவுள்ளவர்க...