வெள்ளி, 4 ஜூலை, 2014

நாராயணர்

ஒம்  நமோ நாராயணா

ஓம்  தத் புருஸாய வித்மஹேசொர்ண பட்சாயதிமஹிதந்நோ கருடப்ரசோதயாத்:

ஓம் நாராயண வித்மஹே வாசு தேவயா
திமஹி தந்நோ விஷ்ணுப்ரசோதயாத்:


ஓம் சுதர்சனாயவித்மஹே மஹா
ஜ்வாலாயதிமஹி
தந்நோ சக்கரப்ரசோதயாத்:

ஓம் நிரஞ்ஜநாய வித்மஹே நிராபாஸாத திமஹி தந்நோ ஸ்ரீ நிவாசப்ரசோதயாத்:

ஓம் நமோநாராயணா
ஓம் நமோபகவதேவாசுதேவாய
ஓம் நமோமஹாவிஷ்ணுவே
அஸ்திராய ஹம்பட்ஸ்வாஹா
ப்ரசோதயாத்:

ஓம் விஷ்வக்ஸேநாயா
வேத்ர ஹஸ்தாயதிமஹி
தந்நோ விஷ்வக்ஸேநப்ரசோதயாத்:

தன்வந்திரி ஸ்லோகம்:

சதுர்புஜம் பீத வஸ்திரம்

ஸர்வாலங்கார சோபிதம்

த்யோயேத் தன்வந்த்ரிம்

தேவம் ஸுராஸுர நமஸ்க்ருதம்:
நாராயணர் 

சுவாதி நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்

                                 சுவாதி  நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்               சுவாதி நட்சத்திரத்தில்  தெளிந்த அறிவுள்ளவர்க...