ஞாயிறு, 6 ஜூலை, 2014

ஸ்ரீ பகளாமுகி

ஸ்ரீ பகளாமுகி

ஹரீம்
சித்தி பலன் :
புற மற்றும் அக சத்ரு ஜெயம், ஆத்ம ஞானம், மோக்ஷம், குபேரத்துவம், பதவி ஆளுமை

மூலமந்திரம் :
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் க்லீம் ஸௌ: ஓம் 

மூல மந்திரம் :
ஓம் ஹ்ரீம் பகலாமுகீ ஸர்வதுஷ்டானாம் வாசம் முகம்
ஸ்தம்பய ஜிஹ்வாம் கீலய கீலய புத்திம் நாசய
ஹ்ரீம் ஓம் ஸ்வாஹா
   
காயத்ரீ மந்திரம் :
  ஓம் பகலாமுக்யை வித்மஹே ஸ்தம்பின்யை தீமஹி
   தந்நோ தேவீ ப்ரசோதயாத்

ஓம் கிலீம் பகளா மூகி சர்வ துச்டாணம்
வாஜம் முகம்  பதம் ஸ்தம்பயம் ஜ்ஹிவ் கீலாய கீலாய  புத்திம் நசாய ஹ்ரீம் ஓம் ஸ்வாஹா

சுவாதி நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்

                                 சுவாதி  நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்               சுவாதி நட்சத்திரத்தில்  தெளிந்த அறிவுள்ளவர்க...