வெள்ளி, 4 ஜூலை, 2014

ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி

ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி

ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி யந்திரம் 

சித்தி பலன் :
 ஜகத்ஜயம்செல்வம்வாழக்கை வளம்பதவி உயர்வுமனோ பலம்ஆத்ம தரிசனம்.

   மூலமந்திரம் :
ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் 
ஹ்ரூதயாதி ந்யாஸம் II!  பூர்ப்புவஸ்ஸுவரோமிதி திக் விமோக! த்யானம்! லம் இத்யாதி பஞ்சபூஜா ஸமர்ப்பணம் II

பீஜ மந்திரம் :
ஹ்ரீம்

காயத்ரீ மந்திரம் :
ஓம் நாராண்யை வித்மஹே: புவனேச்வர்யை தீமஹிதந்நோ தேவீ ப்ரசோதயாத் !

ஓம் ஹ்ருல்லேகாயை வித்மஹே: புவனேச்வர்யை தீமஹி
தந்நோ சக்தி ப்ரசோதயாத் !

ஓம் ஸர்வமோஹின்யை வித்மஹே: விச்வஜனன்யை தீமஹி
தந்நோ சக்தி ப்ரசோதயாத் !


சுவாதி நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்

                                 சுவாதி  நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்               சுவாதி நட்சத்திரத்தில்  தெளிந்த அறிவுள்ளவர்க...