ஞாயிறு, 6 ஜூலை, 2014

ஸ்ரீமஹா திரிபுர ஸுந்தரீ

ஸ்ரீமஹா திரிபுர ஸுந்தரீ

சித்தி பலன்- சாஸ்திர ஞானம் குபேர சம்பத்து ஸர்வ சாதகம்முக்தி

மூல மந்த்ரம்:-
 ஓம்II ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஐம் ஸௌ: ம்I ஹ்ரீம் ஸ்ரீம்
க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம் ஹ ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம் ஸ ஹ ல ஹ்ரீம் ஸௌ : ஐம் க்லீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம்.
ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஐம் ஸௌ:I 2) ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் 3) க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம் 4) ஹ ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம் 5) ஸகல ஹ்ரீம் 6) ஸௌ: ஐம் க்லீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம்! என்று கர அங்க ந்யாஸங்கள்

சுவாதி நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்

                                 சுவாதி  நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்               சுவாதி நட்சத்திரத்தில்  தெளிந்த அறிவுள்ளவர்க...