புதன், 24 ஜூன், 2015

மூன்று வித பஞ்சாட்சரம்

                           மூன்று  வித பஞ்சாட்சரம்           
                            
                      
                              நமசிவய - ஸ்தூல பஞ்சாட்சரம் 
                             சிவயநம - சூட்சும பஞ்சாட்சரம்                                           
                             சிவ சிவ - காரணபஞ்சாட்சரம்


                       

                                  1. ஸ்தூல பஞ்சாட்சரம் 



   "நமசிவய" எனும் ஸ்தூல பஞ்சாட்சர மந்திரம் ஓம் என்னும் பிரணவத்துடன் சேர்த்து "ஓம் நமசிவய" என்று உச்சரிப்பதே சாஸ்திர மரபு ஆகும். இம்மந்திரம் பஞ்சபூதங்களின் ஆற்றலை குறிப்பதும் கட்டுப்படுத்துவதும் ஆகும். இந்த மந்திரத்தை சித்தி செய்வதால் பஞ்சபூதங்கள் கட்டுப்படுவதொடு, நம் ஐம்புலன்களும் கட்டுப்படும். பஞ்சபூதங்களில்  இம் மந்திர ஆற்றல்                                  
                                 
             ந – நிலம் (மஞ்சள் நிறம்) - கிழக்கு நோக்கிய முகம்,தத்புருஷம்  
            ம – நீர்  (கருப்பு நிறம்) - தெற்கு நோக்கிய முகம், அகோரம்.  
            சி – நெருப்பு (புகை நிறம்) - மேற்கு நோக்கிய முகம், சத்யோஜாதம்.  
            வ – காற்று (பொன் நிறம்) - வடக்கு நோக்கிய முகம், வாமதேவம். 
            ய – ஆகாயம் (சிவப்பு நிறம்) - ஆகாய நோக்கிய முகம், ஈசானம். 
        பஞ்ச பூதங்களையும் குறிக்கும் ஐந்து நிறங்களால் ஆனா பஞ்ச லிங்கங்களும் + பாதாள லிங்கமும் நமது சர்வ சக்தி விருட்ச பீடத்தில் விரைவில் பிரதிஷ்ட்டை செய்ய பணிகள் நடை பெற்று வருகிறது 


                               சூட்சும பஞ்சாட்சரம்


"சிவய நம என்பது சூட்சும பஞ்சாட்சரம் ஆகும். இம் மந்திரம் பிரணவத்தோடு சேர்த்து “ஓம் சிவய நம” என்றே உச்சரிக்க வேண்டும். சிவபெருமானின் ஐந்து முகங்களில் இருந்து ஓம் எனும் பிரணவம் உதித்தது. வாமதேவம் வடக்கு முகத்திலிருந்து ‘அ’ காரமும், சத்யோஜாதம் மேற்க்கு முகத்திலிருந்து ‘உ’ காரமும், அகோரம் தெற்கு முகத்திலிருந்து ‘ம’ காரமும், தத்புருஷம் கிழக்கு முகத்திலிருந்து ‘பிந்து’ எனப்படும் நாதத்தின் தொடக்கமும், ஈசானம் மேல் நோக்கிய முகத்திலிருந்து நாதமான சப்த ரூபமும் தோன்றின. இவ்வாறு ஓம் என்ற பிரணவத்தோடு சிவய நம சேர்ந்து முழுமையான மந்திரஸ்வரூபம் உருவானது.

அவ்வும், உவ்வும், மவ்வுமாய் அமர்ந்ததே சிவாயமே
சிவய நம என்று சிந்தித்திருப்போர்க்கு அபாயம் ஒரு நாளுமில்லையே
திருவாய் பொலியச் சிவய நம என்று நீறணிந்தேன் தருவாய் சிவகதி நீ பாதிரிப் புலியூர் அரனே
சித்தம் ஒருங்கிச் சிவய நம என்று இருக்கினல்லால்
அத்தன் அருள் பெறலாமோ அறிவிலாப் பேதை நெஞ்சே...
                           

                                   காரண பஞ்சாட்சரம்



               சிவ சிவ என்பது காரணப் பஞ்சாட்சரம் என வழங்கப்படும். சிவ சிவ எனும் மந்திரம் நமது காரண சாரத்தில் உள்ள பிறப் பதிவுகளை நீக்க வல்லது என்பது ஞானியாரின் அழ்ந்த கருத்து. இந்த மந்திரத்தில் சாதாரண உலகின் ஆசாபாசங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட, ஞான நிலைக்கு ஒருவரை இட்டு செல்லக்கூடியது. ஆகையால் இந்த மந்திரத்தின் மூலமாக லவ்கீக லாபங்களை எதிர் பார்க்க முடியாது. அதாவது உலகியல் குறிகோள்களை பூர்த்தி செய்த ஒருவருக்கு (துறவு நெறி பூண்டவர்களும், மிக வயதானவர்களும்) இந்த மந்திரம் பொருத்தமானது.
             
             “சிவ சிவ என்றிடத் தீவினை மாலும்
             சிவ சிவ என்கிலார் தீவினையாளர்
             சிவ சிவ என்றிடத் தேவருமாவர்
             சிவ சிவ என்னச் சிவ கதி தானே”

சுவாதி நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்

                                 சுவாதி  நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்               சுவாதி நட்சத்திரத்தில்  தெளிந்த அறிவுள்ளவர்க...