வெள்ளி, 24 மார்ச், 2017

இராமனுக்கு அஷ்டமாசித்தி தந்த பிரம்ம மை

   இராமனுக்கு அஷ்டமாசித்தி தந்த பிரம்ம மை 

காட்டினார் இன்னுமொரு மார்கஞ்சொல்வேன் 
        கருவான கண்மணியே கழறக்கேழும் 
பூட்டவே யெந்தனிரு மணிவிளக்கே 
         புகழான தெள்ளமுர்தக் கோவேகேண்மே
நீட்டமுடன் ஸ்ரீ ராம ராவணர்க்கு 
        நீடான யுத்தமது புரிவதற்கும் 
வாட்டமுடன் ராவணனை செயிப்பதற்கும் 
         வளமான மையொன்று செய்தார்தாமே 

   இராமனுக்கு அஷ்டமாசித்தி தந்த பிரம்ம மை 

செய்துமே யஷ்டமா சித்துதாமும்
             சிறப்புடனே ராமரென்ற பூபனுக்கு 
மெய்தனிலே தனணிந்து யுத்தஞ்செய்ய 
             மேன்மையுடன் மையொன்று செய்தளித்தார் 
பைவதம் பூண்டதொரு ராமர்தாமும் 
              பட்சமுடன் லாடமதி லணிந்துகொண்டு 
மையதனால் தான்செபிக்க ராமர்தானும் 
               மாறட்டஞ்   செய்யவல்லோ மைதந்தாரே 

   இராமனுக்கு அஷ்டமாசித்தி தந்த பிரம்ம மை 

தந்தாரே யஷ்டமா சித்துதாமும்
              தாரணியில் லங்கைபதி வேந்தன்தன்னால் 
வந்ததொரு யுத்தமதைச் செயிக்கவென்று 
               வண்மையுள்ள மையதனை நிர்மித்தேதான் 
சுந்தரமாம் ராமருக்குக் கொடுத்தாரங்கே 
              சூட்சமுடன் ராமனுத்தஞ் செய்யும்போது 
அந்ததொரு யுத்தமத்தில் ராமர்தாமும்
               அதிசயமாய்த் தோன்றிட்டார் திசைநாலெட்டே  


   இராமனுக்கு அஷ்டமாசித்தி தந்த பிரம்ம மை 

எட்டான மையினது மகிமையாலே 
               எங்கெங்கும் ராமருட அவதாரந்தான் 
அட்டான திசையெல்லாம் ராமர்போல 
               அங்கங்கு நிற்பதுபோல் சேர்வையுண்டு 
மட்டான தன்பதியின் நின்றாப்போலும் 
                மார்க்கமுடன்  யுத்தமதிற் சென்றப்போதும் 
கட்டான மையினது பெருமைதன்னால் 
                 காசினியில் மையினது வாதிதம்பாரே 


 
 இராமனுக்கு அஷ்டமாசித்தி தந்த பிரம்ம மை 
             
பாரேதான் அஷ்டமா சித்தர்தன்னால் 
                   பாருலகில் ராவணனார் சேனைதன்னை 
நேரேதான் மையினது வசியத்தாலே 
                    நேர்மையுடன் தான்செயித்தார் இலங்கைதன்னை 
சீரேதான் சித்தருட பலத்தினாலே 
                      சிறப்புடனே தான்செயித்தார் லங்கைதன்னை 
தீரேதான் மையினுட போக்கைச் சொல்வேன் 
                     திறமான மாண்பர்களே செப்பக்கேளே ! 
  
            
          

ரேவதி நட்சத்திரம் விருட்சம் பரிகாரம்

     ரேவதி நட்சத்திரம் - விருட்சம் - பரிகாரம்                    ரேவதி நட்சத்திரத்தில்  பிறந்தவர்கள் பணத்திற்கு தட்டுப்பாடற்ற வெற்றியையும்...